Sơn La: Công bố 10 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:02, 14/10/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT.

Ảnh minh họa

Theo đó, công bố 9 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; Cấp chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chấp thuận về môi trường (trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai dự án); Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, c, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường.

1 danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, gồm: Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bãi bỏ 1 danh mục thủ tục hành chính cấp xã, gồm: Tham vấn ý kiến trong quá trình đánh giá tác động môi trường.

Quyết định này thay thế danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường tại mục 2 phần A và mục 2 phần B; bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính tại mục 2 phần C được ban hành tại danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyễn Nga