Quảng Ngãi: Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện

Đất đai - Ngày đăng : 17:22, 08/09/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lập danh mục các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, lập danh mục các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Đối với các công trình, dự án chưa phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được phê duyệt thì cương quyết không đưa vào danh mục các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; trường hợp các công trình, dự án không phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện được phê duyệt thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành danh mục Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ

Đối với các công trình, dự án chưa được bố trí vốn thực hiện đầu tư trong năm kế hoạch (đối với dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước) hoặc chưa có văn bản chấp thuận đầu tư đối với dự án còn lại (dự án ngoài ngân sách nhà nước) thì cương quyết không đưa vào danh mục các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Kiểm tra, rà soát đối với công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng năm 2017 (3 năm liên tiếp) mà đến nay vẫn chưa thực hiện được (trừ các công trình, dự án được thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện đất đai trong 2020) thì UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp đề nghị trình UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ theo đúng quy định tại Điều 49 Luật Đất đai; trường hợp các công trình, dự án đang triển khai thực hiện mà chưa hoàn hoàn thành thủ tục đất đai thì UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nêu rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành thủ tục đất đai, để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ tại kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2020. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2020.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh biết để chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, thẩm định, công bố, công khai danh mục, dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Võ Hà