Sơn La: Tạo đột phá trong cải cách hành chính về TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 20:55, 31/05/2020

(TN&MT) - Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT Sơn La đã tiếp nhận 285 hồ sơ lĩnh vực TN&MT. Trong đó, 242 hồ sơ đã giải quyết xong trả kết quả cho tổ chức, đang giải quyết 9 hồ sơ, 34 hồ sơ thuộc diện tạm dừng và từ chối. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%.

Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT Sơn La đã tiếp nhận 285 hồ sơ lĩnh vực TN&MT.

Rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Sở TN&MT Sơn La đã có nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh cải cách TTHC đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Ngay từ cuối năm 2019, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 1474/KH-STNMT ngày 27/12/2019, đề ra các nhiệm vụ để triển khai thực hiện đảm bảo đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì rà soát đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian và chi phí; chủ động đề xuất tổ chức triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm (PCI); tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất thuộc chức năng quản lý của ngành; tăng cường đổi mới cải cách bộ máy…

 

Cùng với đó, Sở TN&MT đã ban hành hàng loạt kế hoạch về tuyên truyền CCHC, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, rà soát quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020 (PAPI)…

Hàng tuần, tháng, quý, thông qua các cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Sở với Lãnh đạo, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức thuộc Sở. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao.

Công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được quán triệt đầy đủ tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Sở, và thường xuyên tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp giao ban của Sở. Từ năm 2019 tới nay, Sở TN&MT đã tổ chức 3 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực TN&MT; 1 Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở TN&MT với nhân dân.

 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%

Ông Phạm Văn Thi, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Từ đầu năm tới nay, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về TN&MT; Sở ban hành gần 800 văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý TN&MT trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC và hệ thống TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu CCHC và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực ngành, Sở TN&MT đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục đảm bảo đúng quy định. Cụ thể, Sở TN&MT Sơn La đã tiếp nhận 285 hồ sơ lĩnh vực TN&MT. Trong đó, 242 hồ sơ đã giải quyết xong trả kết quả cho tổ chức, đang giải quyết 9 hồ sơ, 34 hồ sơ thuộc diện tạm dừng và từ chối. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%. Sở TN&MT không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại Sở.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở luôn được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sơn La; niêm yết bằng bản giấy tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC. Ngoài ra, còn được đăng tải trên website của Sở TN&MT tại địa chỉ: http://www.sotnmt.sonla.gov.vn.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%.

Song song đó, Sở đã tiếp tục triển khai, sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cử 17 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm, trên cơ sở đó, bố trí sử dụng, quản lý công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác đối với từng công chức, viên chức. Quán triệt công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng tác phong làm việc khoa học, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ nội dung của Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo CCHC. Đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở, kế hoạch kiểm tra CCHC đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tập trung thống kê, rà soát hệ thống TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2019, chỉ số CCHC của Sở TN&MT Sơn La tăng 2,21 điểm so với năm 2018, đạt 85,64 điểm, đứng thứ 11/20 sở, ban, ngành. Đặc biệt, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS), Sở TN&MT đứng thứ 2/20 các sở, ban, ngành, tăng 8 bậc so với năm 2018, với chỉ số hài lòng đạt 97,52%.

Nguyễn Nga