Sở TN&MT Yên Bái: Ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:51, 26/03/2020

(TN&MT) - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã ban hành ba kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời xây dựng 17 nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành trong năm 2020.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính công.

Bên cạnh đó, sở cũng ban hành kế hoạch số để tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 đi vào hoạt động trong năm. Sở cũng giao bộ phận chức năng thường xuyên cập nhật các quy định về thủ tục hành chính của các Bộ, ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành quản lý. Niêm yết công khai, đúng quy định theo Nghị định 63 của Chính phủ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, nhất là thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân theo đúng quy định.

Sở TN&MT tiếp tục ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm trong 2020

Trong 3 tháng đầu năm, Sở TN&MT đã tiếp nhận 204 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính, nhờ thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính mà đã giải quyết đúng hạn 172 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, còn lại tất cả các hồ sơ đang được tham mưu giải quyết theo quy định.

Thanh Ngà