Hà Nội: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng đến năm 2024

Đất đai - Ngày đăng : 15:51, 07/01/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024.

Giá các loại đất quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức...

Theo đó, giá các loại đất quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân…

Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng làm cơ sở xác định giá đất trong các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng…

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, thay thế: Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2019; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30-5-2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2019.

Xuân Phương