Đã xây dựng phương án sử dụng hơn 1,8 triệu ha đất nông, lâm nghiệp

Đất đai - Ngày đăng : 10:03, 27/08/2019

(TN&MT) - Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trên cơ sở kết quả rà soát, sắp xếp lại, đến nay, các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất giữ lại là 1.868.538 ha. Có 117 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được đã được UBND phê duyệt phương án sử dụng đất, với tổng diện tích dự kiến giữ lại là 889.854 ha, bằng 47,6%; 02 công ty nông, lâm nghiệp xác định không lập phương án sử dụng đất; 21 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được Sở TN&MT thẩm định hoặc đang trình UBND tỉnh phê duyệt; 106 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh còn lại chưa trình phương án sử dụng đất lên Sở TN&MT (đang lập, chưa thống nhất được phương án sử dụng đất với địa phương trước khi trình thẩm định hoặc chưa lập).
dat nong nghiep la gi 2
Đã xây dựng phương án sử dụng hơn 1,8 triệu ha đất nông, lâm nghiệp. Ảnh minh họa

Đến nay, đã có 224/246 công ty nông, lâm nghiệp, chi nhánh đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ rà soát ranh giới tại thực địa, cắm mốc; 40/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này; có 234/246 công ty nông, lâm nghiệp, chi nhánh đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; 43/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này.

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay, đã có 57/246 công ty nông, lâm nghiệp, chi nhánh (tại 20 tỉnh) đã được cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo số liệu rà soát, với 358.626 ha/1.540.983 ha; 2.611 hồ sơ/9.481 hồ sơ (Giấy), đạt 23,27% về diện tích, và đạt 27,54% về số Giấy dự kiến cần cấp. Có 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp theo số liệu sau rà soát (cấp cho lớn hơn 75% diện tích và số lượng công ty trên địa bàn).