Ai phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 20/09/2017

(TN&MT) - Nhà tôi muốn đào hồ lấy nước tiếu cà phê. Khi khai thác nước phục vụ sản xuất như vậy thì có phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hay không? Nếu phải đóng tiền thì căn cứ để tính tiền là gì?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời

Theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

1. Đối với khai thác nước mặt:

a) Khai thác nước mặt để phát điện;

b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.

2. Đối với khai thác nước dưới đất:

a) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;

b) Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên.

Như vậy, nếu nhà bạn khai thác nước để tưới cà phê từ 20 m3/ngày đêm trở lên sẽ phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ngược lại, nếu quy mô khai thác dưới 20 m3/ngày đêm thì không phải nộp tiền.

Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 82/2017/NĐ-CP, khi tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các cơ quan chức năng sẽ dựa vào các căn cứ sau đây:

- Mục đích sử dụng nước, gồm: Khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện; Khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ; Khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác; Khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc.

- Chất lượng nguồn nước được xác định theo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng chức năng nguồn nước trong quy hoạch tài nguyên nước; trường hợp chưa có quy hoạch tài nguyên nước hoặc trong quy hoạch chưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của nguồn nước theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất.

- Loại nguồn nước khai thác gồm: Nước mặt, nước dưới đất.

- Điều kiện khai thác: Đối với nước mặt xác định theo khu vực nguồn nước mặt được khai thác; Đối với nước dưới đất xác định theo chiều sâu của tầng chứa nước được khai thác.

- Quy mô khai thác: Đối với khai thác nước cho thủy điện được xác định theo hồ sơ thiết kế; Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước cho mục đích khác với quy định tại điểm a khoản này được xác định theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Thời gian khai thác được xác định trên cơ sở thời hạn quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

TN&MT