Khai báo vùng bảo hộ vệ sinh khai thác nước sinh hoạt

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 14/04/2017

Hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà. Hiện công ty có khai thác nước mặt phục vụ cho quá trình sinh hoạt, kinh doanh của công ty (đã có giấy phép khai thác vào năm ngoái). Nay có quy định xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực khai thác nước sinh hoạt. Bên Sở TN&MT địa phương yêu cầu công ty khai báo vùng bảo hộ này. Vậy xin hỏi thủ tục cần làm như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 4, Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, trong đó quy định các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt như sau:

Công trình khai thác nước để cấp nước cho sinh hoạt hoặc cấp nước cho nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doah, dịch vụ phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt bao gồm:
a, Công trình khai thác nước mặt với quy mô trên 100 m3/ngày đêm.

b, Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

2. Theo Điều 5, Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt:

a, Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, rạch để cấp cho sinh hoạt bao gồm phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch mà công trình đó khai thác và vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình được quy định như sau:

Một là, trường hợp công trình khai thác nước với quy mô trên 100m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn:

- 1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu đối với khu vực miền núi;
- 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng bằng, trung du.

Hai là, trường hợp công trình khai thác nước với quy mô trên 50.000m3/ngày đêm trở lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn:
- 1.500 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu đối với khu vực miền núi;
- 1.000 m về phái thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng bằng, trung du.

b, Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt từ hồ chứa để cấp nước sinh hoạt tính từ vị trí khai thác nước của công trình và quy định như sau:

-  Không nhỏ hơn 1.500m đối với trường hợp công trình khai thác nước từ hồ chứa trên sông, suối và không vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa;
- Toàn bộ khu vực lòng hồ đối với trường hợp công trình khai thác nước từ hồ chứa khác với quy định nêu trên.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên của Thông tư 24/2016/TT-BTNMT, quý công ty nghiên cứu, đề xuất phạm vi cụ thể vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình.

Báo TN&MT