Nghệ An: Siết chặt công tác nhập khẩu, sử dụng phế liệu

Xã hội - Ngày đăng : 15:22, 13/11/2018

(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 8509/UBND-TNMT về việc tổ chức thực hiện nội dung theo chỉ đạo của Bộ TN&MT liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm vật liệu sản xuất.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và các quy định hiện hành có liên quan về hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Nghệ An còn nhiều bất cập
Hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Nghệ An còn nhiều bất cập

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ TN&MT; chủ động báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Công văn yêu cầu siết chặt công tác quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Công văn yêu cầu siết chặt công tác quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Được biết, nhiều năm qua, tình trạng nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất vào nước ta nói chung và Nghệ An nói riêng còn nhiều bất cập như chất lượng phế liệu nhập khẩu kém; nhiều tổ chức, cá nhân chưa được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất... gây ra nhiều hệ lụy khôn lường.