Ngân sách Nhà nước: 11 tháng chi hơn 230 nghìn tỷ đồng trả nợ gốc, nợ lãi

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 03/12/2017

(TN&MT) - Tính đến ngày 15/11/2017, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ gốc 145,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã chi...
(TN&MT) - Tính đến ngày 15/11/2017, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ gốc 145,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã chi khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng trả nợ gốc, nợ lãi.
 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 1.065,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 773 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2%; chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7%; riêng chi đầu tư phát triển đạt 203,1 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 56,9% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 198,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 145,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm.
 
Ở chiều ngược lại, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 999,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 790,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8%; thu từ dầu thô 39,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 164,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%. 
 
Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 92,1 nghìn tỷ đồng, bằng 144,5% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 68,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 35,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 139,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 184,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5%.
 
Số liệu từ Tổng cục Thống kê.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê.
 
Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, theo số liệu của ngành thống kê, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một ước tính đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 6,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,8 nghìn tỷ đồng. 
 
Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 252,8 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% và tăng 34%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.364 tỷ đồng, bằng 86,1% và giảm 15,6%; Bộ Y tế 3.285 tỷ đồng, bằng 63,9% và tăng 29,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 535 tỷ đồng, bằng 75,1% và giảm 71,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 420 tỷ đồng, bằng 70,7% và giảm 31,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 417 tỷ đồng, bằng 71% và giảm 16,7%; Bộ Xây dựng 410 tỷ đồng, bằng 84,8% và giảm 50,8%; Bộ Công Thương 218 tỷ đồng, bằng 89,2% và giảm 46,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông 88 tỷ đồng, bằng 90,8% và giảm 22,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 84 tỷ đồng, bằng 88,3% và giảm 63,3%.
 
Vốn địa phương quản lý đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 134,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77,7% và tăng 5,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% và tăng 17,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% và tăng 9,7%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,3% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 17,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5% và tăng 12,2%; Quảng Ninh 7.308 tỷ đồng, bằng 99,9% và tăng 17,4%; Hải Phòng 6.502 tỷ đồng, bằng 88,5% và tăng 66,9%; Bình Dương 6.198 tỷ đồng, bằng 86,6% và tăng 11,5%; Nghệ An 5.934 tỷ đồng, bằng 90,7% và tăng 15,1%; Vĩnh Phúc 5.532 tỷ đồng, bằng 92,2% và tăng 16,1%; Thanh Hóa 4.326 tỷ đồng, bằng 90,5% và tăng 10,3%; Cần Thơ 4.270 tỷ đồng, bằng 90,6% và tăng 41,1%.
 
 
 
Doãn Hưng - Văn Huy