Tây Ninh: Tiến tới thu gom và xử lý triệt để chất thải y tế phát sinh

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 2349/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 2349/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch là nhằm quản lý và xử lý triệt để chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đảm bảo 100% cơ sở y tế xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy định.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phải phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Tây Ninh cũng sẽ xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy định và giảm chi phí xử lý chất thải y tế.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh tây Ninh, bao gồm: Quản lý chất thải y tế; vận chuyển chất thải y tế; xử lý chất thải y tế; xử lý nước thải y tế. Trong đó, phân định rõ chất thải y tế nguy hại, gồm: chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm để có biện pháp xử lý phù hợp

Đối với chủ xử lý chất thải nguy hại, chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại tham gia vận chuyển chất thải y tế trong cụm nhưng nằm ngoài phạm vi của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chất thải y tế nguy hại được xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế (chất thải y tế của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm) bằng phương thức như: Rà soát, đánh giá các lò đốt rác y tế nguy hại đã lắp đặt đạt chuẩn, đủ công suất để sử dụng đốt rác y tế nguy hại phát sinh theo cụm cơ sở y tế.

Cùn với đó, đấu thầu, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, điều kiện, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép vận chuyển và xử lý rác y tế nguy hại theo cụm cơ sở y tế đúng theo đồ án quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt.

Tây Ninh cũng tiếp tục rà soát, có biện pháp thu gom triệt để nước thải y tế phát sinh về hệ thống xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống đã đầu tư và có biện pháp nâng cấp, sửa chữa để nước thải y tế được xử lý đạt quy định.

Ngoài ra, xem xét đấu thầu công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế trên cơ sở tính toán chi phí (bao gồm cả hóa chất để xử lý) để đưa ra mức chi phí và lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tham gia đấu thầu vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư đạt quy định…

Sở Y tế Tây Ninh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đúng quy định; tổ chức và lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, điều kiện, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép vận chuyển và xử lý rác y tế nguy hại theo Kế hoạch.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất biện pháp thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý nước thải y tế có lưu lượng phát sinh nhỏ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở tư nhân; rà soát các lò đốt rác y tế nguy hại đã đầu tư, đảm bảo xử lý triệt để rác y tế nguy hại phát sinh.

Mặt khác, chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động cụ thể nhằm đảm bảo đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra; chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và Kế hoạch này…

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có trách nhiệm: Chủ trì và phối hợp Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch quản lý, xử lý chất thải y tế và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ môi trường các dự án đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở y tế theo theo quy định.

Đồng thời, hỗ trợ về bảo vệ môi trường trong việc thiết kế và xây dựng các công trình xử lý chất thải y tế; chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xác nhận các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt quy định…

Tường Tú