Cà Mau: 10 tỷ đồng cho Quỹ bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 24/03/2017

(TN&MT) - Nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và các hoạt động khác nhằm mục đích bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Cà Mau vừa Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau.

Quỹ có chức năng tiếp nhận và quản lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn khác nhằm hỗ trợ tài chính cho các đối tượng được quy định với hình thức như: cho vay vốn với lãi suất ưu đãi; tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Ban kiểm soát; Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Vốn điều lệ của Quỹ 20 tỷ đồng do ngân sách của tỉnh cấp trong 3 năm, từ 2017 – 2019.

Năm đầu mới thành lập, quỹ sẽ được cấp 10 tỷ; số còn lại sẽ được cấp đủ trong những năm tiếp theo. Hàng năm, Sở Tài Nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn của quỹ gởi Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau có trụ sở đặt tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

Với sự ra đời của quỹ, tỉnh Cà Mau sẽ có nguồn lực lớn hơn để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tin & ảnh: Giang Sơn