Quảng Nam: Hơn 10 tỷ đồng thực hiện dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam”

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 03/10/2013

(TN&MT) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận và triển khai dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam” do tổ chức Save...
(TN&MT) - Nhằm tăng cường hiểu biết cho trẻ em và cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận và triển khai dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam” do tổ chức Save the Children tài trợ. 
   
   
  Dự án này sẽ được thực hiện đến 30/11/2014, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, triển khai tại các xã: Duy Thu, Duy Tân, Duy Thành, Duy Nghĩa thuộc huyện Duy Xuyên và các xã: Bình Nam, Bình Hải, Bình Minh thuộc huyện Thăng Bình. Dự án do Cơ quan Viện trợ Phát triển Úc (AusAID) tài trợ thông qua tổ chức Save the Children (SC); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam là đơn vị tiếp nhận dự án.
   
  Các hoạt động trong khuổn khổ dự án nhằm nâng cao năng lực của trẻ em và cộng đồng để lập kế hoạch và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu thông qua lập kế hoạch có sự tham gia và hành động dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, dự án còn nhằm nâng cao năng lực cơ quan nhà nước ở cấp cơ sở và xã hội dân sự để thực hiện các chương trình thích ứng biến đổi khi hậu dựa vào cộng đồng phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hiểu biết và sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách trong thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.
            Lan Anh