Hải Phòng: Kiến nghị thu hồi đất 19 dự án chậm tiến độ

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã phối hợp với các quận, huyện rà soát 242 địa điểm, 2.312,93 ha.

Đến nay, UBND TP. Hải Phòng đã chấm dứt hoạt động 30 dự án, diện tích 393,61 ha và tiếp tục xem xét chấm dứt hoạt động đối với 14 dự án, diện tích 241,67 ha.

Riêng 10 địa điểm còn lại, diện tích 99,6 ha Sở đang làm việc với UBND các quận huyện, chủ đầu tư xác định hành vi vi phạm, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP. Hải Phòng xem xét, dừng hoạt động.

Dự án chậm tiến độ
Dự án chậm tiến độ

Sở đã lập biên bản xác định hành vi và xử lý 59 dự án chậm tiến độ, sử dụng không đúng mục đích. Trong đó, UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi đất 12 dự án, diện tích 243,60 ha, Sở trình UBND TP. Hải Phòng xem xét thu hồi 19 dự án, diện tích 105,98 ha và tiếp tục tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND Thành phố xử lý vi phạm 27 dự án, diện tích 118,32 ha.

Đối với 74 địa điểm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và 55 địa điểm do UBND các quận, huyện đề xuất kiểm tra, xử lý, Sở phân công 3 nhóm công tác lập kế hoạch kiểm tra, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định, dự kiến hoàn thành việc kiểm tra, xử lý trong năm 2017.

Đăng Hùng