Long An: Hưởng ứng Ngày Nước, Ngày Khí tượng thế giới 2017

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 23/03/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa ra Văn bản số 1081/UBND-KT về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 và Ngày Khí tượng thế giới 2017. Thời gian thực...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa ra Văn bản số 1081/UBND-KT về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 và Ngày Khí tượng thế giới 2017. Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng từ ngày 21/3/2017 đến hết ngày 31/3/2107.

 

Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày Nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng thế giới 23/3 đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khí tượng giúp phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Năm nay, Ngày Nước thế giới với chủ đề “Nước thải”, hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về việc xả nước thải, tái sử dụng nước thải Ngày Khí tượng thế giới với chủ đề “Hiểu biết về mây”, truyền tải thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và sự cần thiết tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến kiến thức về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo thời tiết, khí hậu…

Để tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 và Ngày Khí tượng thế giới 2017, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy vào tình hình, điều kiện thực tế tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

Tổ chức tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả; phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân các kiến thức về mây và tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động,… hướng về chủ đề Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2017 tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, những khu vực đông người đi lại. Các cơ quan báo, đài Long An phối hợp cùng với cơ quan chuyên môn thông tin về mục đích và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2017 trên địa bàn tỉnh Long An.

Tùy theo điều kiện cụ thể, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành những hoạt động tuyên truyền thông tích hợp: tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề “Nước thải”, “Hiểu biết về mây”; tổ chức diễu hành nhân Ngày Nước thế giới 2017, mít tinh kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 2017.

Đồng thời, vận động cồng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước, phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; chiếu phim tài liệu, phóng sự, tuyên truyền về tài nguyên nước, các hiểu biết về mây trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương… Thông tin, tài liệu lấy từ trang web của Cục Quản lý Tài nguyên nước: http://dwrm.gov.vn/; và trang web Atlas mây quốc tế: http://wmo-cloudatlas.org/index.php/en/.

Nhận được chỉ đạo này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường Long An bằng văn bản, đồng gửi file word về địa chỉ email: stnmt@longan.gov.vn trước ngày 05/4/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Long An và Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.

Tường Tú