Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ TN&MT

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 12/12/2017

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài...

 

 

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT).

 

 


Trong đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác gồm: 3 dịch vụ về đất đai; 3 dịch vụ về tài nguyên nước; 3 dịch vụ về địa chất và khoáng sản; 3 dịch vụ về môi trường; 3 dịch vụ về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 3 dịch vụ về khí tượng thủy văn và Biến đổi  khí hậu; 5 dịch vụ về đo đạc bản đồ và viễn thám; 6 dịch vụ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 4 dịch vụ thông tin, truyền thông về TNMT.

Dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: Đào tạo cao đẳng; đào tạo liên thông cao đẳng - đại học; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học (các ngành học đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển ngành TNMT, gồm: Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý TNMT; Luật môi trường; Quản lý đất đai; Khoa học đất; Kỹ thuật Trắc địa bản đồ; Kỹ thuật thông tin địa không gian; Công nghệ kỹ thuật trắc địa; Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững; Quản lý biển; Khí tượng - Thủy văn biển; Khí trượng học; Thủy văn học; Kỹ thuật địa chất khoáng sản; Công nghệ kỹ thuật địa chất; Quản lý tài nguyên nước; Kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước); đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TNMT.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ có các dịch vụ sự nghiệp công: Hoạt động nghiên cứu cơ bản khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ TNMT; hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao thuộc trách nhiệm của Bộ TNMT; hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ TNMT và hoạt động khoa học và công nghệ khác (thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ).

Lĩnh vực y tế có các dịch vụ sự nghiệp công: Thực hiện đánh giá, giám sát các yếu tố có nguy cơ và phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động trong ngành TNMT; lập hồ sơ theo dõi, quản lý, phân loại sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TNMT cần được điều dưỡng, phục hồi chắc năng; tổ chức khám, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc bộ; tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống bệnh sốt rét thuộc phạm vi của bộ; đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định về y tế, chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động ngành TNMT.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ TNMT quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công trên quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

PV