Tổng cục Môi trường nói về việc cập nhật và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp GCN nhập khẩu phế liệu

Trong nước - Ngày đăng : 21:06, 27/10/2018

(TN&MT) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cho biết: Bộ TN&MT cập nhật thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Trước những câu hỏi của dư luận về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường không cập nhật khiến doanh nghiệp không được nhận hàng và về việc quy định quản lý phế liệu ngược nhau… Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết:

Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, thì các loại phế liệu (sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu và xỉ hạt lò cao) quy định tại Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Web Bộ
Bộ TN&MT cập nhật thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Do vậy, đối với các phế liệu này khi nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) và pháp luật liên quan.

Ngoài ra, theo ông Hoàng Văn Thức, tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (tại Mục 4 về Quy định quản lý) đều đã có quy định cụ thể về hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước tại Cơ quan kiểm tra (là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) về chất lượng phế liệu nhập khẩu theo quy định pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy định tại Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu; Hợp đồng về việc mua bán phế liệu kèm theo danh mục phế liệu nhập khẩu; Danh mục phế liệu nhập khẩu theo Hợp đồng; Giấy giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu; Hóa đơn (Invoice);Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai phế liệu nhập khẩu; Ảnh hoặc bản mô tả phế liệu nhập khẩu; Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu đăng ký kiểm tra nhà nước.

Căn cứ Hồ sơ đăng ký, Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra để thực hiện thủ tục thông quan theo quy định pháp luật. Và đương nhiên khi Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu sẽ phải nộp bộ hồ sơ này cho cơ quan Hải quan theo quy định (bao gồm cả Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu).

“Như vậy, hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu” - Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho hay.

Và để cập nhật thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 10 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3664/BTNMT-TCMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, tính đến hết ngày 26/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đã cập nhật 318 Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp, được Bộ TN&MT công khai trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia (https://vnsw.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx.