Phú Yên: Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển

Mỹ Bình | 28/12/2021 23:12

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững diện tích rừng vùng ven biển hiện có và trồng mới diện tích rừng trong giai đoạn 2021-2030.

Phát triển diện tích rừng ngập mặn 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với bảo vệ rừng là quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng vùng ven biển hiện có tại tỉnh Phú Yên khoảng 11.650 ha (rừng tự nhiên 2.323,75 ha; rừng trồng 9.325,86 ha), đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và rừng tự nhiên.

Về khôi phục và phát triển rừng, trồng rừng mới (rừng ngập mặn) với dự án Trồng rừng ngập mặn đầm Ô Loan, huyện Tuy An khoảng 50 ha; tiếp tục rà soát, phát triển diện tích trồng mới rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển tại các khu vực có điều kiện phù hợp. Trong đó, tập trung xây dựng, phục hồi và bảo vệ đai rừng ven biển.

Trồng rừng ngập mặn đầm Ô Loan, huyện Tuy An khoảng 50 ha

Đẩy mạnh trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan, trồng thử nghiệm một số loài cây bản địa phù hợp với vùng ngập mặn, đất cát ven biển Nam Trung bộ để phát triển diện tích rừng trồng ven biển của tỉnh, vừa duy trì khả năng phòng hộ vừa thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học. Thực hiện đồng bộ công tác giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, lập hồ sơ quản lý rừng. Tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển.

Khu vực đầm Ô Loan 

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Phú Yên đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện như: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò, giá trị của rừng vùng ven biển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng rừng vùng ven biển.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh triển khai, ban hành kịp thời các chính sách khuyến khích, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Khu vực rừng ngập mặn trên đầm Ô Loan 

Triển khai thực hiện thành công dự án Trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An; phối hợp các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất, thực hiện bảo vệ và phát triển rừng ven biển gắn với rà soát quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phù hợp quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm khả thi, ổn định, lâu dài. Tham mưu khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, giao rừng, cho thuê rừng gắn với đất cho các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Khu vực trồng rừng ven biển tại thị xã Sông Cầu 

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã ven biển rà soát thực trạng và kế hoạch sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp ven biển; phối hợp với các địa phương thu hồi đối với những diện tích đất thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê, kè chóng xói lở, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển, kể cả diện tích mặt nước quy hoạch phát triển rừng ngập mặn bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để triển khai thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung tại kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền về vai trò của rừng vùng ven biển trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, chống suy thoái đất, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO