--Quảng cáo---

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014

Thời sự - 00:00 03/01/2015

(TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014.

   
(TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014.
   
  Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Cùng với việc điều  hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu kế hoạch, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ dài hạn, nhất là tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược; đồng thời tập trung nhiều thời gian, nguồn lực kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyển biển đảo, bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
   
  Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Nợ công còn cao, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tình hình cháy nổ, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách có nơi, có lúc còn chưa quyết liệt… đòi hỏi cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.
   
  Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.
   
  Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương hoàn chỉnh và ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2014; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2015 tạo chuyển biến rõ nét.
   
Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5-10%
   
  Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức trách, nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 của bộ, cơ quan, địa phương. Quyết tâm đạt mục tiêu hằng năm mỗi tỉnh, thành phố phải giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5-10%. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, nhất là tại các trung tâm kinh tế và các tỉnh biên giới.
   
  Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
   
  Nghị quyết nêu rõ, bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động bám sát Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tập trung chỉ đạo, điều  hành quyết liệt, đồng bộ bằng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.
   
Khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản
   
  Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2014, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng  cơ quan ngan Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực để nghiên cứu, soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Đặc biệt, cần xây dựng, báo cáo Chính phủ việc xây dựng, trình dự án Luật biểu tình và dự án Luật tiếp cận thông tin để Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh đề nghị đưa vào Chương trình năm 2016 gửi Bộ Tư pháp trước ngày 7/1/2015 để tổng hợp, trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2015.
   
  Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong năm 2015 là rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra về đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc triển khai nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc Bộ, cơ quan mình; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ của đơn vị pháp chế trực thuộc.
   
  Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học; bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức; tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
   
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
   
  Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, nhất quán và triệt để Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm đến hết năm 2015 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới tối thiểu bằng ASEAN 6, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận điện. Chú trọng cải cách thể chế nhằm cải thiện chỉ số về thể chế, đồng thời công bố công khai các chỉ số cải cách hành chính. Tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện, gồm: Cấp phép xây dựng; quyền sở hữu tài sản; tiếp cận tín dụng; thực thi hợp đồng; xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
   
  Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng 2/2015. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung bằng các Thông tư, Thông tư liên tịch hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
   
Tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại DN
   
  Bên cạnh đó, để tăng cường giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khắc phục và chấn chỉnh việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh dàn trải, không đúng mục tiêu, chiến lược và để bảo đảm công khai, minh bạch, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết các Luật có liên quan mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8. Các doanh nghiệp Nhà nước cần triển khai quyết liệt việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận.
   
  Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước sau năm 2015 trong quý I năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.
   
  Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp chỉ đạo các công ty rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
   
  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 trong quý IV năm 2015.
   
Mở rộng phạm vi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
   
  Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Chính phủ thống nhất: Mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, trong đó cần chú ý đặc thù và có loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo. Có chính sách ưu đãi hơn cho người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, chủ đề tài nghiên cứu khoa học, có bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng, đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, không tính giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.
   
  Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong quý I năm 2015.
   
Lùi thời hạn thực hiện một số quy định với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh
   
  Ngoài ra, Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại điểm b và điểm c Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 đến hết ngày 31/12/2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc phát sinh (nếu có) để từng bước nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm cá tra của nước ta trên thị trường quốc tế và trong nước./.
  
PV

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO