--Quảng cáo---

Ngành TN&MT: Đổi mới, đột phá trong chỉ đạo điều hành

Thời sự - 00:00 01/01/2017

(TN&MT) - Thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, Bộ TN&MT đã nắm bắt kịp thời sự vận động của thực tiễn; đổi mới chỉ đạo điều hành, tăng...

 

(TN&MT) - Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, Bộ TN&MT đã nắm bắt kịp thời sự vận động của thực tiễn; đổi mới chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu trước Quốc hội - Ảnh: Quốc Khánh
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu trước Quốc hội - Ảnh: Quốc Khánh

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, thiết lập các cơ chế để lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách của người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện nguyên tắc một việc được giao cho một đơn vị chủ trì, một cá nhân phụ trách. Đồng thời, đổi mới cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ; triển khai tốt việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; cơ bản hoàn thành các công việc nợ đọng từ năm 2015.

Triển khai quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ

Trong năm 2016, Bộ TN&MT nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ xử lý những vấn đề mang tính chiến lược về biến đổi khí hậu, các vấn đề nóng trong hợp tác khai thác sông Mê Công, quản lý nguồn nước xuyên biên giới; hợp tác quốc tế về biển,... Các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã ban hành và đôn đốc triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2016; Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ; triển khai tốt việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2016.

Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT tiếp tục được quan tâm hoàn thiện, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phát triển KT - XH; đã khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành các luật. Các quy hoạch, chiến lược của ngành đã được rà soát điều chỉnh, cập nhật nhằm huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đổi mới có sự phối hợp tốt giữa Trung ương và địa phương, tập trung xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm, được dư luận quan tâm, nhất là trong lĩnh vực BVMT. Kết quả thanh tra, kiểm tra ngoài việc xử lý, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên và môi trường còn phát hiện những bất cập, lỗ hổng trong chính sách, pháp luật để tiếp tục hoàn thiện.

Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành TN&MT tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu đã có sự chuyển biến; nhiều sai phạm trong thực thi công vụ đã được xử lý nghiêm minh. Tăng cường phối hợp với địa phương, đối thoại trực tiếp với địa phương, nhân dân và doanh nghiệp nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thông qua đó, nắm bắt kịp thời những khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, pháp luật của ngành TN&MT để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo đảm đầy đủ khung pháp lý cho việc quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của Bộ. Cơ chế, chính sách cũng như các quy định thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện, đơn giản hóa; đáp ứng mục tiêu quản lý Nhà nước cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Thời gian thực hiện thủ tục đã giảm nhiều so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục, đặc biệt, đối với các thủ tục về đất đai.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Quốc Khánh
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Quốc Khánh

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Trên đà những kết quả đã đạt được trong năm 2016, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn 2016 – 2020, năm 2017, ngành TN&MT đã xác định rõ những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện.

Theo đó, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thể chế hóa những nội dung đổi mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; loại bỏ các quy định đang là rào cản, điểm nghẽn, xung đột chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân; rà soát bổ sung các quy định đáp ứng yêu cầu hội nhập theo các cam kết mà Việt Nam đã tham gia nhất là các Hiệp định thương mại tự do FTA, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thêm xung lực cho phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết hài hòa hai nhiệm vụ là thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ được tài nguyên, môi trường cho phát triển bền vững. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo tính liên kết, liên vùng, đồng bộ tích hợp với vấn đề BĐKH để phát huy được nguồn lực TN&MT cho phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả các Chiến lược phát triển khác thuộc lĩnh vực TN&MT. Hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ theo ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ để trình Quốc hội ban hành trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đã báo cáo và hứa trước Quốc hội, cử tri để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn các vấn đề còn tồn tại hạn chế hiện nay.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành TN&MT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hạn chế xung đột, chồng chéo xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết từng khâu công việc, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của ngành. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, huy động các nguồn lực tri thức, công nghệ và tài chính hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TN&MT. Mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Củng cố, mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chủ động hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hoàn thiện cơ chế tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất các giải pháp trong hợp tác, chia sẻ nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới và vấn đề ô nhiễm môi trường theo các dòng chảy vào Việt Nam.

Tổ chức thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT. 

Tập trung thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Ngọc Minh Châu

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO