Chủ tịch Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm toán nhà nước

Cơ cấu nhân sự

Created with Highcharts 9.0.1 50 - 60: 13 50 - 60: 13 > 60: 4 > 60: 4 < 50: 1 < 50: 1 50 - 60 > 60 < 50 Độ tuổi: > 60 Số lượng: 4 Tỉ lệ: 22.22%