--Quảng cáo---

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất

Đất đai - Hà Thuận - 08:25 18/01/2021

(TN&MT) - Năm 2020, Sở TN&MT Lai Châu đã phối hợp với các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý đất đai một cách đồng bộ, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngành tài nguyên và môi trường Lai Châu đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020, ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Trong năm 2020, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài nguyên môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Hạn chế được các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Năm 2020, ngành TN&MT Lai Châu đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 188 công trình, dự án phát sinh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, cấp huyện và Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2020, với diện tích 18.333,32 ha. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với 4 dự án tại các huyện Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và việc câp nhật, bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, Danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích phát sinh trong năm 2020 đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã xây dựng nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu, gửi Sở Tài chính thẩm định; tổ chức thẩm định đề cương, dự toán nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Đường, Phong Thổ và TP. Lai Châu; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở T&MT Lai Châu đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 15.539,15 ha; điều chỉnh diện tích cho thuê đất của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên với diện tích 534,23 ha. Bàn giao đất ngoài thực địa cho 40 tổ chức, với diện tích 2.158,7 ha.Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã xây dựng nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu, gửi Sở Tài chính thẩm định; tổ chức thẩm định đề cương, dự toán nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Đường, Phong Thổ và TP. Lai Châu; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong năm 2020, Lai Châu đã phê duyệt, điều chỉnh 83 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Trong việc xây dựng giá đất, định giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn; ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tổ chức công bố, công khai Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Phối hợp kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 85 dự án. Bên cạnh đó, tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện định giá đất cụ thể năm 2019; kết quả xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; đánh giá tình hình thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Trong năm, ngành đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công đối với 145 thửa đất tại các huyện, thành phố, thu nộp ngân sách 108,98 tỷ đồng.

Cùng với đó, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh 83 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án với số tiền 160,1 tỷ đồng; 20 kế hoạch thu hồi đất; 82 thông báo thu hồi đất; 25 quyết định hủy toàn bộ nội dung các quyết định thu hồi đất; 12 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, 1 quyết định kiểm đếm bắt buộc. Chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân số tiền 39,67 tỷ đồng.

Công tác cấp giấy CNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; kiểm kê đất đai được đẩy mạnh. Trong năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu cấp có thẩm quyền cấp 1.813 giấy CNQSDĐ cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2.369,24 ha. Đăng ký giao dịch bảo đảm cho 3.223 lượt hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trả kết quả 3.657 hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cập nhật, chỉnh lý biến động 15.602 thửa đất của 2.453 hồ sơ đã chỉnh lý.

Vận hành, khai thác ổn định cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ, Phong Thổ. Phối hợp với các cơ quan liên quan lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Than Uyên, Tân Uyên trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hoàn thành kiểm tra, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai.

Công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh phát huy hiệu quả quản lý đất đai.

Ông Đỗ Văn Xiêng cho biết: Thời gian tới, để công tác quản lý đất đai tiếp tục phats huy hiệu quả, Sở sẽ đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 17/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và các Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện biên giới; Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Cùng với đó, tiếp tục lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong quy hoạch tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức có nhu cầu. Thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tình giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, đo đạc, bản đồ của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên đại bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về đất đai.

  • Sở TN&MT Lai Châu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
    Ngành TN&MT - Hà Thuận - 10:00 10/01/2021
    (TN&MT) - Với mục tiêu củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo chất lượng, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở TN&MT Lai Châu đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cũng như giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO