--Quảng cáo---

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0: Bản quy hoạch công nghệ thông tin toàn diện

Ngành TN&MT - Phương Anh - 13:00 19/12/2019

(TN&MT) - Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) ngành TN&MT, phiên bản 2.0, được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng CPĐT tại Bộ TN&MT và làm cơ sở tham chiếu cho Kiến trúc Công nghệ thông tin của Sở TN&MT các địa phương.

Ngày 16/12/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0. Bộ TN&MT là đơn vị đầu tiên phê duyệt kiến trúc Chính phủ Điện tử, phiên bản 2.0. Qua đó, thể hiện quyết tâm lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng CPĐT của ngành, hướng tới ngành TN&MT số, Chính phủ số và nền kinh tế số.

Tầm nhìn tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin

Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT phiên bản 2.0 được xác định là bản quy hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ TN&MT. Cung cấp tầm nhìn tổng thể về quá trình chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, những lợi ích và khả năng, tính khả thi trong việc cải thiện năng lực quản lý Nhà nước, tiềm năng và vai trò của Bộ đối với Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương khác và với xã hội.

 

 Đồng thời, cung cấp định hướng và kết quả đạt được trong tương lai khi triển khai CPĐT cho Bộ, khả năng tối ưu hóa nguồn lực, tài nguyên và nhận diện các giải pháp cải thiện về các vấn đề hạn chế trong quản lý Nhà nước và điều hành bộ máy; bảo đảm tính bền vững của ứng dụng công nghệ thông tin, tài nguyên thông tin, dữ liệu, từ đó, phục vụ sự phát triển bền vững của Bộ, ngành.

Đối với bộ phận xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, phiên bản 2.0 tập trung cung cấp định hướng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách nghiệp vụ, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Còn tại bộ phận lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xác định lộ trình tối ưu trong việc lập kết hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư; tránh đầu tư chồng chéo, trùng lặp các hạ tầng thông tin/cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL); xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm khi lập kế hoạch và đầu tư, tránh dàn trải.

 Các chủ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xác định rõ mối quan hệ, các vấn đề liên quan trong các dự án đầu tư để tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả; đơn giản hóa trong một số tác vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin do đã có các chỉ dẫn, yêu cầu từ kiến trúc.

Cuối cùng với đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp các thiết kế sơ bộ tổng thể, các tài nguyên có sẵn khả dụng cho việc xây dựng các HTTT; chỉ dẫn các tiêu chuẩn, kỹ thuật công nghệ áp dụng đảm bảo sự thống nhất và tương thích giữa các HTTT trong các dự án khác nhau.

Xây dựng rõ lộ trình số hóa ngành TN&MT

Lộ trình triển khai Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, phiên bản 2.0 được chia thành 2 giai đoạn: 2019 - 2020 và 2020 - 2025 với các mục tiêu, yêu cầu cụ thể cho từng giai đoạn đối với các nhiệm vụ xây dựng Cơ chế, chính sách; Hạ tầng, công nghệ; An toàn thông tin; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành TN&MT.

Ngành TN&MT tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

Trong đó, với giai đoạn 2019 - 2020, về cơ chế chính sách, ngành TN&MT tập trung ưu tiên việc xây dựng quy định cấu trúc các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực chuyên ngành, cấu trúc dữ liệu dùng chung trao đổi chia sẻ giữa các lĩnh vực, các Bộ, ngành, các địa phương; hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT; xây dựng các cơ chế, quy chế duy trì vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Về hạ tầng, công nghệ, sẽ nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới, tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; duy trì vận hành, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các Trung tâm Dữ liệu của Bộ TN&MT theo hướng tập trung hóa các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ đảm bảo đủ năng lực, tính dự phòng và phân tải; tiếp tục vận hành và khai thác có hiệu quả hạ tầng tính toán lưu trữ và các dịch vụ nền tảng của Bộ TN&MT.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng tính toán, lưu trữ đảm bảo tính kế thừa theo định hướng nền tảng công nghệ điện toán đám mây phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong Bộ TN&MT; triển khai nền tảng trao đổi, chia sẻ tích hợp dữ liệu; nghiên cứu xây dựng Trung tâm thông tin, dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng trong giai đoạn từ nay đến 2020, với công tác đảm bảo an toàn thông tin, Bộ TN&MT tập trung hoàn thiện xác định cấp độ và đảm bảo các phương án an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ; đồng thời, đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin lớp mạng, lớp ứng dụng và các giải pháp xác thực, định danh.

Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai 141 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó, có 93 DVC mức độ 3, 24 DVC mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và 11 DVC mức độ 4 tại Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).

Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trong giai đoạn 2019 - 2020, ngành TN&MT xác định tập trung xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, các dịch vụ mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành; các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, hỗ trợ chỉ đạo điều hành; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tập trung hoàn thành xây dựng các quy định về cấu trúc CSDL thành phần của các lĩnh vực chuyên ngành. Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu dùng chung để trao đổi chia sẻ xây dựng các cơ chế, quy chế vận hành các HTTT, CSDL đảm bảo duy trì vận hành.

Về hạ tầng công nghệ, nghiên cứu, triển khai hạ tầng đảm bảo kết nối trong việc thu thập thông  tin từ các hệ thống quan trắc trong ngành TN&MT; nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các công nghệ tính toán, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại; tiếp tục triển khai nền tảng trao đổi, chia sẻ tích hợp dữ liệu; duy trì vận hành, mở rộng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ theo lộ trình; đưa vào vận hành Trung tâm thông tin, dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến tháng 11/2019, tỷ lệ văn bản được ký số/ văn bản phát hành đạt 99,4%; kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ với Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố.

Bộ TN&MT nhấn mạnh, xây dựng và duy trì kiến trúc là một quá trình liên tục. Do đó, sau khi Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT được phê duyệt, cần có phương án tổ chức để duy trì và vận hành. Việc này sẽ đảm bảo chất lượng của kiến trúc, khi đó kiến trúc trở thành công cụ quản lý hiệu quả trong việc tổ chức triển khai Chính phủ Điện tử ngành TN&MT.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO