Xã hội

Hậu Giang: Bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Lê Hùng 17/08/2023 - 16:03

(TN&MT)- Thời gian qua, các cấp, các ngành, người dân tỉnh Hậu Giang đã tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang.

ong-le-quoc-viet-gd-so-tn-mt-hau-giang.jpg
Ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TN&MT Hậu Giang

PV: Ông có thể cho biết, trong thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Lê Quốc Việt:

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang theo hướng bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành thời gian qua cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp BVMT cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh Hậu Giang cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải, chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường cũng như giám sát chặt chẽ dữ liệu quan trắc tự động về nguồn thải: nước thải, khí thải từ các khu công nghiệp, doanh nghiệp; đồng thời huy động các nguồn đầu tư hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục về khí thải ở các đô thị, nước mặt trên các tuyến sông, kênh rạch chính để kịp thời đề ra các giải pháp ứng phó, BVMT.

Bên cạnh đó, để các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng bền vững, trong thời gian qua tỉnh Hậu Giang bên cạnh việc kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương, còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, đặc biệt là những quy định mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác BVMT.

Ngoài ra, đề góp phần BVMT, tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, mô hình về bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025); Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời phát động phong trào “chống rác thải nhựa”; phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”;...

a2-hg.jpg
Các cơ quan, đơn vị tỉnh Hậu Giang đang triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ở khu vực đô thị và nông thôn

PV: Đâu là những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Lê Quốc Việt:

Trong thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả nổi bật như việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BVMT được quan tâm triển khai đồng bộ; các chương trình, đề án, phong trào BVMT trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó nổi bật là việc triển khai phát động phong trào ”chống rác thải nhựa” và thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực BVMT từng bước củng cố, hoàn thiện và đi vào nề nếp.

Cùng với đó, công tác đánh giá tác động môi trường, thẩm định, xác nhận các thủ tục về môi trường đối với các công trình, dự án đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; việc kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, quản lý các nguồn thải, phát thải khí nhà kính đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện góp phần đảm bảo chất lượng môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng được cải thiện.
Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho thấy hầu hết các thông số quan trắc có kết quả thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

Đối với chất lượng môi trường nước mặt, phần lớn các thông số quan trắc đều ở ngưỡng thấp và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Đây là thành quả quan trọng góp phần giúp tỉnh Hậu Giang phát triển kinh tế - xã hội ngày càng bền vững.

Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được thực hiện hàng năm; ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng lên thông qua việc hạn chế xả chất thải ra sông rạch; xử lý rác thải đúng quy định và thường xuyên tham gia vào các hoạt động cải thiện, cải tạo cảnh quan môi trường vào các đợt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hoặc phong trào ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, từ đó làm cho bộ mặt đô thị và nông thôn trong tỉnh ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Đối với các cơ sở, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn đã chủ động đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quan trắc nước thải, khí thải theo quy định của pháp luật; đồng thời trong quá trình hoạt động luôn tuân thủ các quy định về xử lý chất thải phát sinh đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận;...

a3-hg.jpg
Nâng cao hiệu quả BVMT góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang ngày càng bền vững.

PV: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trong thời gian tới Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện các giải pháp gì?

Ông Lê Quốc Việt:

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, do đó trong thời gian tới Sở TN&MT tập trung siết chặt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ quá trình xử lý nước thải, khí thải tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp; tăng cường quan trắc môi trường khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đồng thời triển khai thực hiện đúng nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Sở TN&MT cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường. Đồng thời tăng cường công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản góp phần bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục tăng cường thông tin đến các đối tượng khác nhau về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người dân nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường; nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường.

Song song với đó, Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang ngày càng bền vững.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO