--Quảng cáo---

Đồng Nai chủ động nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - Tường Tú - 09:47 14/08/2020

(TN&MT) - Xác định bảo vệ môi trường là một trong ba yếu tố của phát triển bền vững, trong đó khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đi đôi với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Trong thời gian qua, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo ngành TN&MT triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các ngành, các cấp có liên quan và các địa phương đã cùng với ngành TN&MT Đồng Nai hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình, Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ của ngành TN&MT, đạt được một số kết quả nổi bật.

Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai lập các quy hoạch ngành, như: Quy hoạch, kế họach sử dụng đất; Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Quy hoạch sử dụng tài nguyên nước; Đánh giá tiềm năng nguồn nước dưới đất; Kế hoạch bảo vệ môi trường…, để làm cơ sở thực hiện quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Ngành TN&MT còn thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thanh, kiểm tra việc sử dụng đất và quản lý đất đai tại các địa phương theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động quyền sử dụng đất đúng quy định, chặt chẽ; đồng thời, tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất và chia sẻ đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT đã thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác xây dựng Bảng giá đất, định giá đất cụ thể; thực hiện kịp thời, đúng quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai.

Sở TN&MT Đồng Nai còn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra. Trong đó, thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 31/31 khu công nghiệp (KCN) có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các KCN đang hoạt động đều được xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo quy định và được lắp đặt quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu quan trắc thường xuyên về Sở TN&MT để theo dõi, kiểm tra. Môi trường khu khai thác khoáng sản được kiểm tra thường xuyên, lắp đặt camera kiểm tra tải trọng tại trạm xuất đá và giám sát môi trường khu mỏ và truyền dữ liệu về Sở để giám sát

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và tài nguyên được ngành TN&MT thực hiện thường xuyên với nội dung và hình thức đa dạng. Qua đó, ý thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng đã có những chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT cũng đã thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác quan trắc môi trường nhằm cảnh báo, xử lý môi trường, giảm thiểu các thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sở TN&MT đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý về đất đai nói riêng, tài nguyên và môi trường nói chung, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp xã, huyện đến tỉnh; đồng thời, Sở TN&MT điều hành công việc, họp trực tuyến, liên thông và chuyển thông tin địa chính đến Cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục về đất đai; cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất, tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. Hiện nay, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh Đồng Nai cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý của ngành TN&MT.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy trình, hoàn thành giải quyết đúng và trước hạn các thủ tục về tài nguyên và môi trường luôn đạt trên 95% thuộc Sở TN&MT và tại Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận thông qua một cửa của cấp huyện đạt trên 95%; tập trung thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, đưa công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để làm tốt hơn công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ thực hiện, tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT. Theo đó, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng quy hoạch ngành TN&MT như: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khái hậu, đa dạng sinh học và tổ chức thiện hiện tốt, hiệu quả các quy hoạch này; đồng thời, Sở TN&MT sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là pháp luật về đất đai, môi trường; kịp thời tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường mới được ban hành; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, kịp thời cụ thể quy định pháp luật để địa phương triển khai thực hiện; thực hiện quan trắc các thành phần môi trường nhằm cảnh báo kịp thời chất lượng môi trường và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Sở TN&MT Đồng Nai tập trung giải quyết kịp thời, công khai các thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp thực hiện được thuận lợi nhất

Cũng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ theo dõi, giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN đang hoạt động; tăng cường kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN; giám sát việc xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn như nước thải, khí thải và yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát theo quy định; tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các tỉnh, thành giáp ranh trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại; thực hiện chương trình, mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tăng cường thanh, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường như: Quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường… trên địa bàn.

Hiện tại, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang từng bước khắc phục một số hạn chế nhất định, để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều này thể hiện qua việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn, kịp thời hơn, giảm phiền hà hơn, thể hiện năm 2019 tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 95%. Sở TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, công khai để các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là thủ tục về lĩnh vực đất đai được thuận lợi nhất.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Đồng Nai năm 2019 được xếp thứ 23 trong tổng số 63 tỉnh, thành thuộc nhóm khá, trong đó các chỉ số thành phần như: tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền tỉnh Đồng Nai và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh - trật tự tăng nhanh qua từng năm.  Đồng thời, các hoạt động về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp cũng được tỉnh Đồng Nai chú trọng thực hiện nhằm tạo môi trường đầu tư tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng ít lao động và xả ít chất thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng cần có sự phối hợp, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường để công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường nói chung, nhất là về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng tốt hơn, hiện quả quả hơn. Sở TN&MT tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh Đồng Nai và chia sẻ đến các cấp, các ngành liên quan để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả.

  • Sở TN&MT Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
    Ngành TN&MT - 09:53 13/01/2018
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở TN&MT đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO