Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường

26/12/2018 09:30

(TN&MT) - Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tham dự và trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

anh 1
Ban lãn đạo Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu TNMT nhận Cờ thi đua xuất sắc

Hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2018

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, Cục trưởng Lê Phú Hà cho biết, năm 2018 đánh dấu nhiều kết quả quan trọng của Cục CNTT&DL tài nguyên môi trường trong xây dựng hành lang pháp lý và thực tiễn triển khai ứng dụng CNTT cho toàn ngành Tài nguyên môi trường. Đặc biệt, đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 3062/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2017 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Cụ thể, trong cơ quan nhà nước, đã kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Sở TNMT các tỉnh, TP trực thuộc TW; giữa Bộ với Chính phủ và các bộ, ngành khác. Cơ bản 100% văn bản, tài liệu (không mật) là văn bản điện tử, trao đổi trên môi trường mạng và cơ bản gắn với chữ ký số từ tháng 9/2018. Toàn bộ cán bộ, nhân viên sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, đã cung cấp cơ bản 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ. Bảo đảm 100% các thủ tục hành chính vận hành theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo kế hoạch của Chính phủ. 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản cần phổ biến đã được đưa lên mạng.

anh 2
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao

Trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý, Cục đã xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2017/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu TNMT phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng, đã trình Bộ trưởng xem xét ban hành. Đề án ”Xây dựng hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” đang được trình Bộ xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt ban hành.

Trong năm, Cục cũng tiếp tục xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Xây dựng Quy chế (sửa đổi) đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) ngành TN&MT năm 2018; Dự thảo Quy định về Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai; Tham gia soạn thảo, góp ý các dự thảo văn bản QPPL và văn bản điều hành của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý…

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương và Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng các nội dung của Đề án “Chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 03/KH-BTNMT triển khai xây dựng các nội dung của Đề án, Cục đã xây dựng Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ  tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Báo cáo đánh giá tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; chuyên đề “Chính sách, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong quản lý tài nguyên và môi trường”.
Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện chuyên đề “Chính sách, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong quản lý tài nguyên và môi trường” và trình Ban cán sự gửi Ban Kinh tế trung ương.

Công tác tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo về ứng dụng CNTT các đơn vị thuộc Bộ, các sở Tài nguyên và Môi trường cũng được triển khai hiệu quả thông qua các đợt kiểm tra, hội nghị hội thảo tập huấn, giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường và an ninh, an toàn thông tin; đảm bảo công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thông tin, dữ liệu theo quy định pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng CSDL, công tác an toàn thông tin…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Viêc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT đã được triển khai đồng bộ, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Đề án ”Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường” và các dự án: “Xây dựng hệ thống an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên mạng”, ”Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ” đều được triển khai theo đúng kế hoạch 2018.

Năm 2019: Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử

Trong bối cảnh Chính phủ và các Bộ, ngành nói chung Bộ TN&MT nói riêng đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử, Cục CNTT&DLTN&MT định hướng năm 2019 sẽ tích cực thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Trong đó, trọng tâm là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, giải pháp, hệ thống triển khai Chính phủ điện tử trong khuôn khổ Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Chủ động đề xuất, tham mưu thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Bên cạnh đó, chú trọng, bảo đảm công tác an toàn thông tin; tham mưu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng. Bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao hiệu năng của các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT dùng chung của Bộ. Tham mưu, đề xuất Chính sách, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quản lý tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương qua các hệ thống thông tin toàn ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên Phát đánh giá cao những cố gắng, kết quả công tác trong năm qua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục CNTT&DL tài nguyên môi trường. Thứ trưởng nhấn mạnh, công việc xây dựng chính phủ điện tử là nền tảng quan trọng trong ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành hoạt động của đất nước. Trong năm tới, Cục cần tiếp tục phát huy tốt hơn nững kết quả đã đạt được để thực hiện nội dung trọng tâm này. Đồng thời, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính sách, quy đinh kỹ thuật, quy định kinh tế kỹ thuật tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và đưa vào triển khai 117 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), vượt mức kế hoạch đề ra là 71 thủ tục hành chính.
   Trong số 117 dịch vụ, có 90 DVC mức độ 3 và 22 DVC mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn); 01 DVC mức độ 4 tại Hệ thống cung cấp dữ liệu Đo đạc và bản đồ (tại địa chỉ http://bandovn.vn) và 11 DVC mức độ 4 tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO