Đảng bộ Tập đoàn PVN: Bốn nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016

25/07/2016 00:00

(TN&MT)- Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020,  vừa qua của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua nhằm đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện mọi mặt hoạt động của Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm 2016.

    Theo Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW (ngày 23-7-2015) của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, kể từ thời điểm Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 vào ngày 14-10-2015 đến nay, Tập đoàn đã chủ động phân công, yêu cầu các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc theo lĩnh vực được phân công phụ trách, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến lược; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thường xuyên có báo cáo tổng kết để có các định hướng kịp thời cho giai đoạn tiếp theo.

    Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng và trình Tập đoàn phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển của đơn vị đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết 41. Đến nay, Tập đoàn đã phê duyệt 18 đơn vị.

Hiện nay, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, Quy hoạch lĩnh vực công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tập đoàn nhằm cụ thể hóa mục tiêu giai đoạn đầu của Chiến lược đã nhận được sự thống nhất cơ bản của các bộ, ngành và đang chờ Chính phủ phê duyệt.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hiền Anh


Có thể nói, kể từ sau khi Bộ Chính trị có Kết luận số 41-KL/TW ngày 19-1-2006 về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, ngành Dầu khí Việt Nam đã phát triển vượt bậc với những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Vì vậy, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị có ý nghĩa vô cùng hệ trọng đối với sự phát triển bền vững trong tương lai của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng.Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đối tượng là đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ ngày 5-7-2016.

Trong bối cảnh lĩnh vực dầu khí toàn cầu đang ở giai đoạn khủng hoảng nặng nề do giá dầu suy giảm kéo dài, việc quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết 41 và triển khai thực hiện đòi hỏi phải được tổ chức hết sức bài bản, với tinh thần trách nhiệm rất cao, phải huy động được mọi nguồn lực tổng hợp trong toàn Tập đoàn cùng với sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành mới có thể đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được giao. Đặc biệt là với các giải pháp, nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành Dầu khí; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển; bảo đảm nguồn vốn cho Tập đoàn thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác của Đảng bộ Tập đoàn từ nay đến cuối năm 2016, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các Đảng bộ trực thuộc. Đảm bảo xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có chất lượng, làm căn cứ để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần bám sát các cơ quan chức năng để đẩy nhanh việc trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tái cấu trúc và Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị định về quản lý tài chính của Tập đoàn. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình các cấp có thẩm quyền cũng như đề nghị ban hành sửa đổi về các cơ chế chính sách theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tập đoàn về nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch 2016-2020 và tham gia các Tổ công tác của Chính phủ để rà soát các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn và xử lý các kiến nghị của Tập đoàn đã trình Chính phủ.

Hai là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 20-01-2016 của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trong đó sản xuất kinh doanh vẫn cần thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Thành viên Tập đoàn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng trong năm 2016, rà soát tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác, rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016. Phấn đấu thực hiện khai thác 17 triệu tấn dầu, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao.

Chỉ đạo đánh giá thường xuyên các dự án trọng điểm của Tập đoàn, những khó khăn vướng mắc cần kiến nghị giải quyết để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm như các dự án nhà máy điện, chuỗi dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh.

Cùng với việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần rà soát, cơ cấu lại khấu hao, chi phí trong giá dịch vụ để giảm giá thành với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thăm dò khai thác dầu khí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch chung của cả Tập đoàn. Các đơn vị trong lĩnh vực khí, điện, chế biến dầu khí cần tranh thủ các yếu tố thuận lợi từ giá dầu thấp là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy để cơ cấu sản phẩm tối ưu nhất trong từng thời điểm, phát huy tối đa công suất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy.

Tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực theo Nghị quyết 13 ngày 20-10-2015 của Đảng ủy Tập đoàn và chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn thông qua kế hoạch tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của đơn vị để hỗ trợ đơn vị vượt qua các khó khăn, ổn định sản xuất. Toàn Tập đoàn phấn đấu đạt chỉ tiêu về tài chính, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 46 ngày 5-1-2013 và Quyết định 1011 ngày 3-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động các kế hoạch để triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thành viên. Tập trung chỉ đạo để cổ phần hóa, tái cấu trúc một số đơn vị lớn như PV Power, PV Oil, BSR thành công, đạt hiệu quả cao.

Bốn là, thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn trên tất cả các mặt hoạt động về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong đợt sinh hoạt chính trị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng công tác tư tưởng nhằm làm cho toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Dầu khí nắm được tình hình hoạt động mọi mặt của Tập đoàn; đoàn kết, chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, tập trung tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn, lao động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ổn định của Tập đoàn và không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Đây chính là hành động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2016).

Đoàn kết, chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, tập trung tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn, lao động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ổn định của Tập đoàn và không ngừng nâng cao đời sống của người lao động.

                                                                                                                                               PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Tập đoàn PVN: Bốn nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO