--Quảng cáo---

Công khai, minh bạch cải cách hành chính đất đai

Đất đai - Trường Giang - 13:47 20/10/2020

(TN&MT) - Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong giai đoạn 2015 - 2020, hệ thống chính sách, pháp luật đất đai đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, nội dung của Đảng nêu trong các Nghị quyết Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị.

Bám sát yêu cầu của thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường.

Theo đó, Tổng cục đã tham mưu, phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, cụ thể: Kết luận số 36-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 6/9/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đất đai.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo.

Hoàn thành công tác tổng kết sơ kết việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Hiện đang làm thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội Về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo thủ tục rút gọn.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2020, Tổng cục đã xây dựng trình Bộ trình Chính phủ ban hành 15 Nghị định (trong đó, có 12 Nghị định ban hành mới và 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); 34 Thông tư của Bộ TN&MT trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai. Ngoài ra, đã trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực đất đai: Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị…

 

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 của Tổng cục Quản lý đất đai, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chỉ đạo: Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai thông qua việc tiến hành tổng kết, đánh giá, kỹ lưỡng, bài bản, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về chính sách đất đai; tổng kết, đánh giá sâu rộng và toàn diện Luật Đất đai năm 2013 để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về đất đai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO