--Quảng cáo---

Bình Dương siết chặt quản lý, bảo vệ môi trường

Môi trường - Bài và ảnh: Tường Tú - 12:29 05/05/2020

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu là xây dựng tỉnh Bình Dương thành nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo Sở TN&MT Bình Dương, Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành để thực hiện có 23 nhiệm vụ trọng tâm. Đến cuối năm 2019, 17 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc thực hiện thường xuyên hàng năm, 4 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 2 nhiệm vụ bắt đầu triển khai trong năm 2020. Trong đó, 2 nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, truyền thông về môi trường và vận động đấu nối nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đây là các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên hàng năm, chủ yếu do Sở TN&MT Bình Dương chủ trì thực hiện để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường cũng như vận động người dân thực hiện đấu nối nước thải đô thị trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên; hướng dẫn việc thực thi theo Luật Bảo vệ Môi trường, tổ chức phong trào “Giảm thiểu rác thải nhựa vì một cộng đồng xanh”, thực hiện Đề án Sách Xanh và Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương,...

Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức thực hiện chương trình thí điểm phân loại rác tại nguồn theo Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành với phạm vi triển khai trên các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như: TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát. Năm 2019, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện Sơ kết Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Sở TN&MT Bình Dương thực hiện Đề án “Điều tra, thống kê và xây dựng cở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu: Năm 2016 là 50 nguồn thải lớn, năm 2017 là 65 nguồn thải lớn và 50 nguồn thải chăn nuôi, năm 2018 là 72 nguồn thải lớn. Riêng năm 2019, Sở TN&MT đã thực hiện tổng điều tra các nguồn thải với 2.700 doanh nghiệp còn thiếu dữ liệu với kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành các Quy hoạch liên quan đến bảo vệ môi trường, như: Quy hoạch về tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2035; đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế - xã hội đến tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Quy hoạch môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040”.

Cũng theo Sở TN&MT Bình Dương, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 là xây dựng Bình Dương thành nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, trong Kế hoạch bảo vệ môi trường 2016 - 2020, tỉnh Bình Dương đã xác định phải hoàn thành 10 mục tiêu cụ thể. Do vậy, thời gian qua, Sở TN&MT đã cùng với các Sở ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương hướng tới mục tiêu trở thành nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường

Sau gần 4 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, Sở TN&MT Bình Dương cùng các Sở, ban, ngành và các địa phương chủ động, tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện, ban hành và hoàn chỉnh các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ, nhất là các quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Về cơ bản, tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, trong Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, có 13 dự án ưu tiên đầu tư, gồm 3 nhóm: Nhóm về cơ sở vật chất và xử lý chất thải có 5 dự án; nhóm về thoát nước và xử lý nước thải có 3 dự án; nhóm về đảm bảo dòng chảy và cải thiện môi trường có 5 dự án. Đến nay, đa số các dự án này đều đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Trong đó, có Dự án Đầu tư trang thiết bị tăng cường năng lực cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT Bình Dương); Dự án Nhà máy Phân compost - giai đoạn 2; dự án triển khai Đề án Xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025;...

Thống nhất chỉ đạo điều hành

Về công tác chỉ đạo điều hành đối với cấp tỉnh, trong năm 2019, để thống nhất quản lý, chỉ đạo tập trung các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Bình Dương đã hợp nhất Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường và Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương. Công tác đôn đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện cũng luôn được Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện thông qua các văn bản hoặc tại các cuộc họp.

Đối với cấp huyện, trên cơ sở Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2016 - 2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều đã xây dựng và ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường 5 năm của cấp huyện; đồng thời, căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp huyện đã đưa các nội dung phải triển khai vào kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm để triển khai thực hiện và có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của năm và đưa ra phương hướng của năm tiếp theo.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đạt mục tiêu Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 đề ra, Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung, để tỉnh Bình Dương tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án đầu tư trong kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Trong đó, Sở Y tế tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 và có báo cáo UBND tỉnh Bình Dương; đồng thời, gửi Sở TN&MT để tổng hợp chung vào kết quả thực hiện Kế hoạch. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Sở NN&PTNT, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các công trình, sớm thi công và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương, UBND TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và TX. Bến Cát tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn; đồng thời, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong thời gian qua và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.

Ngoài ra, UBND cấp huyện căn cứ vào kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo tính đồng bộ thống nhất giữa các địa phương, giữa cấp huyện và cấp tỉnh. Còn UBND TP. Thủ Dầu Một, UBND TP. Thuận An, UBND TP. Dĩ An và UBND TX. Tân Uyên tăng cường tuyên truyền vận động người dân đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung để xử lý.

Riêng Sở TN&MT Bình Dương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương tiến hành rà soát, đánh giá và tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương nghiên cứu xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Qua triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2016 - 2020 cho thấy, đối với 13 dự án mà tỉnh Bình Dương ưu tiên thực hiện đầu tư, đến cuối năm 2019, có 7 dự án đã hoàn thành, 1 dự án đang thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2020, 1 dự án đang thực hiện và sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025, 1 dự án đang thực hiện nhưng sẽ tổng kết đánh giá riêng, 3 dự án đang tạm ngưng thực hiện nhưng cũng đã hoàn thành một số hạng mục mang tính cấp thiết.

Còn đối với 23 nhiệm vụ trọng tâm, đến cuối năm 2019, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ và triển khai 2 nhiệm vụ trong năm 2020. Riêng đối với 10 chỉ tiêu cụ thể, đến cuối năm 2019, Bình Dương có 10 chỉ tiêu đã đạt được và 2 chỉ tiêu sẽ đạt trong năm 2020. Tổng kinh phí đã giải ngân để thực hiện các dự án đầu tư và nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2016 - 2020 đến cuối năm 2019 là hơn 8.227 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch đề ra.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO