--Quảng cáo---

Bình Dương: Quy định mới về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất

Tài nguyên - 00:00 03/11/2016

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh: Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm: Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục - đào tạo, dạy nghề), hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa… Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

Quy định cũng nêu rõ về điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa. Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các điều kiện về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành, thời gian hoàn thành công trình kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/0/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định cũng nêu cụ thể về miễn, giảm tiền thuế đất. Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất tùy theo khu vực: Đối với các xã, thị trấn, miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất; đối với địa bàn các phường, số năm miễn tiền thuê đất được tính bằng 50% thời gian thuê đất. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có quyết định chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Cơ quan thuế ban hành quyết định tạm miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại tại thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Cục thuế trong việc kiểm tra đáp ứng các điều kiện miễn, giảm tiền thuê đất của cơ sở xã hội hóa. Sở Tài chính triển khai tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến chế độ xã hội hóa; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện xã hội hoá, cũng như những khó khăn vướng mắc để tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp; phối hợp với Cục thuế trong việc kiểm tra đáp ứng các điều kiện miễn, giảm tiền thuê đất của cơ sở xã hội hóa. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai quy định về hướng dẫn ưu đãi trong lĩnh vực đất đai đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; hướng dẫn cơ sở xã hội hóa lập hồ sơ thuê đất, miễn, giảm tiền thuê đất; phối hợp với Cục thuế trong việc kiểm tra đáp ứng các điều kiện miễn, giảm tiền thuê đất của cơ sở xã hội hóa.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về việc đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động nhưng không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô tiêu chuẩn xã hội hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như đã cam kết thì cơ sở xã hội hóa phải nộp lại số tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo chính sách và giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp.

Các nội dung khác chưa được quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 135/2008/TT-BTC, Thông tư số 156/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc trong lĩnh vực nào thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Sở, ngành quản lý lĩnh vực đó phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề xuất ý kiến cho UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016.

Tường Tú


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO