Bình Dương: Chấn chỉnh việc quy hoạch xây dựng, quản lý phát triến đô thị

18/07/2019 19:44

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triến đô thị theo quy hoạch được duyệt (Chỉ thị số 05/CT-TTg).

qhbd
Công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Bình Dương

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 05/CT-TTg, trong đó cần chú trọng thực hiện một số nội dung. Cụ thể, Sở Xây dựng rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; triển khai lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm về quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn…

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; định kỳ hàng năm cần tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất, chú trọng đảm bảo sự phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ giữa các quy hoạch; chú trọng cập nhật bổ sung các khu vực phát triển đô thị nhằm đảm bảo phát triển đô thị đúng mục tiêu, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn đầu tư cho các đồ án quy hoạch đô thị, các chương trình phát triển đô thị, các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quản lý đúng định hướng phát triển đô thị trên địa bàn; chú trọng xem xét vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được phê duyệt trong chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn; các chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương.

Song song đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật; xây dựng và trình duyệt các quy trình về đấu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo các quy định về đất đai, xây dựng… Còn Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan căn cứ các quy định hiện hành xác định quyền sử dụng đất để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước cao nhất; xây dựng và trình duyệt các quy trình về đấu giá đối với quyền sử dụng đất công.

UBND các huyện, thị, thành phố, trong quá trình khảo sát, rà soát, cập nhật, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần chú trọng các nội dung: Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; quy hoạch xây dựng phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn; các dự án đầu tư vào các đô thị phải phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì phải xin ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương.

Cùng với đó, việc điều chỉnh quy hoạch phải chú trọng tính khả thi của đồ án, quy hoạch hệ thống giao thông đô thị cần tuân thủ theo hiện trạng các tuyến giao thông hiện hữu nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước và người dân trong khu vực quy hoạch…; chú trọng chất lượng công tác quy hoạch chỉnh trang, cải tạo đô thị đảm bảo điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cộng đồng dân cư; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, phân lô trái phép; đầu tư xây dựng không theo quy hoạch, quy chuẩn xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Chấn chỉnh việc quy hoạch xây dựng, quản lý phát triến đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO