--Quảng cáo---

Bình Định gấp rút hoàn thành kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đất đai - Mỹ Bình - 17:20 31/08/2020

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đang gấp rút hoàn tất công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bình Định. Trước những khó khăn vướng mắc và kinh phí trong quá trình thực hiện, Sở đề ra nhiều giải pháp tối ưu để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện ban đầu

5 năm một lần, Bình Định cùng các địa phương trong cả nước thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Căn cứ Kế hoạch số 62, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bình Định theo Chỉ thị số 15, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1762, ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tổ chức triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bình Định.

Bình Định cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Từ sự chuẩn bị bài bản, chu đáo, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định (tính đến ngày 25/08/2020) đã đạt kết quả nhất định.

Đối với cấp xã, tổng số 159/159 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Định đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh cùng các khối lượng hoàn thành như: Thu thập số liệu, khoanh vẽ các biến động ở các kỳ thống kê từ năm 2015- 2019 trên bản đồ kiểm kê khoanh bao; Điều tra khoanh vẽ các khoanh đất về ranh giới sử dụng đất, đối tượng quản lý đất trên thực địa; Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã theo các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 27/2018 ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp xã; Tổng hợp số liệu đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất bị sạt lở theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp quản lý sản xuất; Quản lý nhà nước và gửi số liệu về Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; Đưa số liệu lên hệ thống TK 0nline phần mềm của Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp.

Đối với cấp huyện, toàn bộ 11/11 huyện, thị xã và thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Tổng hợp số liệu kiểm kê theo hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện; Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý đất đai của cấp huyện; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện; Xây dựng báo cáo thuyết minh kèm theo; Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện; Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp quản lý sản xuất, quản lý nhà nước.

Đối với cấp tỉnh, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh, tiếp nhận và thống nhất kết quả đất quốc phòng và đất an ninh gửi UBND cấp xã tổng hợp; Thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề cấp tỉnh theo Chỉ thị số 15, ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành cơ bản việc tổng hợp số liệu các biểu mẫu báo cáo chuyên đề cấp tỉnh.

159 chính quyền địa phương cơ sở hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Vượt qua khó khăn, vướng mắc

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Huỳnh Phúc Nguyên – Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT cho biết: Có được kết quả trên, trong quá trình thực hiện, Bình Định gặp không ít khó khăn trở ngại ban đầu.

Theo Kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, cấp xã phải triển khai từ 01/8/2019, nhưng đến ngày 07 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới Ban hành Thông tư số 13/2019 về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2019), do đó, đến ngày 30/10/2019 UBND tỉnh mới có cơ sở phê duyệt Phương án, dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Trên cơ sở đó, các huyện mới triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện. Từ đó, tiến độ trên thực tế chậm so với yêu cầu.

Ranh giới hành chính một số địa phương còn có sự chồng lấn, chưa thống nhất. Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, qua đánh giá của Sở Nội vụ, có một số địa phương có đường địa giới hành chính chưa thống nhất trên thực tế, cụ thể: có 14 tuyến sau khi đi kiểm tra, xác định tại thực địa và tổ chức hiệp thương các bên liên quan nhưng vẫn chưa thống nhất (trong đó có 6 tuyến cấp xã, 5 tuyến cấp huyện và 3 tuyến cấp tỉnh). Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh chủ trương thống nhất thực hiện kiểm kê theo đường địa giới hành chính đã được thành lập theo Chỉ thị số 364 ngày 06/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ.

Khó khăn về kinh phí, dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4014, ngày 30/10/2019. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách bố trí vốn để thực hiện. Tuy nhiên, một số địa phương cấp xã, huyện vẫn đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí, nhất là các xã, huyện thuộc khu vực miền núi. Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản số 7256, ngày 28/11/2019 đề nghị Bộ Tài chính, Bộ TN&MT đề xuất hỗ trợ tỉnh 50% kinh phí phục vụ công tác kiểm kê đất đai cấp tỉnh.

Việc cập nhật dữ liệu cấp xã, cấp huyện trên phần mềm TK Online gặp khó khăn, do đường truyền thường xuyên bị ngẽn, không cập nhật được, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai chỉnh sửa nâng cấp đảm bảo thuận tiện cho truy cập và chỉnh sửa khi có thay đổi dữ liệu.

Ranh giới biển, đối với đơn vị hành chính tiếp giáp biển, khi cập nhật đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo Quyết định số 1790, ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định tăng so với bản đồ địa giới Chỉ thị 364, do chênh lệch phần diện tích mặt nước biển, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2111 gửi Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn.

Toàn bộ 11/11 huyện, thị xã và thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sớm hoàn thành nhiệm vụ mà không chờ Trung ương hỗ trợ kinh phí

Nói về những giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, ông Huỳnh Phúc Nguyên – Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT cho biết: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5904 ngày 21/7/2020, trong đó cho phép kéo dài thời gian hoàn thành vào Quý IV năm 2020. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Văn bản số 4618, ngày 27/8/2020 đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra các giải pháp tập trung lực lượng, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 30/9/2020 với các công việc trọng tậm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND các huyện tập trung hoàn thành số liệu kết quả kiểm kê và gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai trước ngày 05/9/2020 để kiểm tra, rà soát số liệu theo quy định. Trường hợp, gặp khó khăn vướng mắc sẽ yêu cầu Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo đến địa phương trực tiếp làm việc để giải quyết kịp thời;

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung kiểm tra, rà soát tổng hợp, cập nhật số liệu kết quả kiểm kê huyện, thị xã, thành phố trên phần mềm TK Online theo quy định của Tổng cục QLĐĐ ngay sau khi nhận được số liệu kết quả kiểm kê của các huyện, thị xã, thành phố gửi về. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cân đối bố trí kinh phí (đặc biệt chú ý cho các xã khó khăn) để phục vụ kịp thời cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất mà không chờ Trung ương hỗ trợ kinh phí.  


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO