--Quảng cáo---

Bạc Liêu: Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến TN&MT được giải quyết trước thời gian quy định

Thời sự - 00:00 05/10/2017

  (TN&MT) - Sáng 5/10/2017 tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ...

 

(TN&MT) - Sáng 5/10/2017 tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về những kết quả đạt được trong việc triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên cơ sở quán triệt các văn bản của Trung ương về triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đúng quy định, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đến nay tỉnh Bạc liêu đã có 19/19 Sở, ngành đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng hoàn chỉnh đề án thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và dự kiến sẽ đưa trung tâm hành chính công cấp tỉnh vào vận hành vào cuối năm 2017; hiện  tỉnh Bạc Liêu có 3/7 đơn vị cấp huyện đã đã vận hành thử nghiệm trung tâm hành chính công; 64/64 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thương binh xã hội. Về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tính đến ngày 22/9/2017, các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã tiếp nhận tổng cộng 203.520 hồ sơ, trong đó hầu hết đã được giải quyết trước và đúng hẹn, chỉ có 402 hồ sơ trả trể hẹn....

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 2/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 với các nội dung bám sát kế hoạch của Bộ Tài nguyên và môi trường và UBND tỉnh Bạc Liêu... Sau một thời gian thực hiện, qua ra soát kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nhiều lĩnh vực được rút ngắn, cắt giảm thời gian so với quy định, cụ thể: đối với thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, theo quy định thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc, nhưng thực tế 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết chỉ trong 1 đến 2 ngày; thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư, thời gian giải quyết theo quy định là 30 ngày làm việc, nhưng thực tế thời gian giải quyết rút ngắn xuống còn 20 đến 25 ngày; 80% hồ sơ tiếp nhận liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được giải quyết trước thời hạn theo quy định từ 10 đến 25 ngày làm việc; thời gian thực hiện các thủ tục gia hạn về tài nguyên nước chỉ còn 35 ngày làm việc, trong khi đó theo quy định là 55 ngày;...Tiến hành rà soát 20 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường do HĐND, UBND ban hành, qua đó phát hiện 9 văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần, kiến nghị đình chỉ 2 quyết định và bãi bỏ 1 quyết định...về cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu thường xuyên cập nhật, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh  công bố thủ tục hành chính và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, kết quả từ đầu năm 2017 đến nay Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực biển và 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng tổ số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường lên 54 thủ tục; ban hành danh mục 60 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường ; cấp 17.256 giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên 14.400 trường hợp...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng gặp một số khó khăn, khi nhận thức của người dân đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về cải cách hành chính còn hạn chế, chưa xem nhiệm vụ cải cách hành chính là trọng tâm và thương xuyên; công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương chưa thật sự được chú trọng; việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải các hành chính tại cơ quan đơn vị chưa đảm bảo, đa số là cán bộ kiêm nhiệm dẫn đến tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị địa phương chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa liên thông chưa cao, nhất là cấp xã...

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Để khắc phục những hạn chế này, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Trong thời gian tới tỉnh Bạc Liêu sẽ đẩy nhanh việc triển thực hiện đề án thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện để tập trung các thủ tục về một đầu mối để giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đơn vị; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;...".

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, các lĩnh vực liên quan đến Ngành tài nguyên và môi trường là những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiến đến người dân, doanh nghiệp. Vì vậy cải cách hành chính trong những lĩnh vực này đòi hỏi và yêu cầu ngày càng cao. Do đó, từ khi được thành lập đến nay (2002), Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, xác định đây là nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá về công tác tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đã quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả trong việc công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính tạo thông thoáng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; từng bước kiện toàn bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ và hiện đại hóa nền hành chính ...            

"Tôi đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính mà tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được rút ngắn đáng kể so với thời gian pháp luật quy định, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân..."- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn đối với công tác ban hành, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; công tác bố trí nguồn nhân lực, vật lực cho công tác cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; việc điều chỉnh biến động đất đai như thế nào; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước;...tỉnh Bạc liêu cũng cần quan tâm rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, đưa công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả hơn trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng phần mền quốc gia giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường; hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại phúc tạp, kéo dài; xem xét kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ kinh phí để tỉnh Bạc Liêu hoàn thành dự án đo đạc bản đồ chính quy và xây dựng cơ sở dữ liệu....

Lê Hùng


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO