Tổ chức và hoạt động của BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, ANQP

Thứ Năm, 15/01/2015, 00:50 (GMT+7)
.
 
(TN&MT) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng vừa ký ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành này.
 
Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng (Ban Chỉ đạo liên ngành) là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia), được thành lập theo Quyết định 596/QĐ-TTg, ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.
 
Ban Chỉ đạo liên ngành có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia trong việc đề ra các định hướng, chiến lược, giải pháp lớn và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn liên quan đến hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.
 
Bên cạnh đó, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.
 
Đồng thời, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia theo dõi, đôn đốc sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan liên quan của Đảng, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân để đảm bảo sự triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.
 
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo liên ngành gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về chính trị; Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về an ninh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách mảng công tác hội nhập quốc tế về quốc phòng.
 
Ban Chỉ đạo liên ngành có Bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Ngoại giao; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm./.
 
PV
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.