Quảng Bình: Tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản

Thứ Ba, 05/12/2017, 23:45 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Ngày 01/12/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 2272/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm tiêu chí phù hợp với quy định tại Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Gianh
Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Gianh

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, nhất là quy định mới tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xử lý theo thẩm quyền các tồn tại, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước... của đơn vị khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã được thanh tra, nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xử lý; đồng thời đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; kiên quyết xử lý những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tin & ảnh: Hồng Thiệu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.