Nghệ An: Ban hành Quyết định bảng giá tính thuế tài nguyên mới

Thứ Ba, 05/12/2017, 23:41 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Ngày 01/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh này. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2017 để thay thế các Quyết định trước đây.

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sau khi có hiệu lực sẽ bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh: số 75/2014/QĐ-ƯBND ngày 17/10/2014 ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 90/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 ban hành bổ sung danh mục khoáng sản bazan làm phụ gia xi măng vào Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 33/2015/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau ngày 15/12/2017 bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có sự thay đổi
Sau ngày 15/12/2017 bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có sự thay đổi

Mức giá quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để tính thuế tài nguyên. Trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn cao hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá trong hóa đơn; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn thấp hơn quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá quy định tại Bảng giá này.

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Giao Cục Trưởng Cục Thuế Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tố chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh kê khai, nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định. Gao các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, chủ hộ gia đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phạm Tuân

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.