Bình Phước: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Ba, 14/11/2017, 23:33 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức quán triệt đầy đủ và sâu sắc Chỉ thị số 13-CT/TW đến tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh của địa phương; thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế trên đất lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng rừng trên đất lâm nghiệp; xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú để mọi tổ chức, cá nhân nhận thức và có trách nhiệm của mình đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt. Đối với các địa phương có rừng, phải xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát động các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân vùng dự án.

Và tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu”; xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; rà soát và xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Ngoài ra, chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy để hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng xảy ra; quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do, tình trạng mua bán, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp bất hợp pháp; kiên quyết giữ bằng được diện tích rừng tự nhiên còn gắn với phục hồi rừng; kết hợp bảo vệ với phát triển môi trường sinh thái thông qua mô hình du lịch sinh thái và phát triển kinh tế dưới tán rừng; tăng độ che phủ rừng và cây lâu năm đến năm 2020 đạt 74,8%; quy hoạch, phát triển rừng trổng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

Mặt khác, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để khắc phục sự chống chéo, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi; thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng; gắn mục tiêu bảo vệ phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đồi sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, nhất là cho những người làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh xã hội hóa, có cơ chế, khuyến khích, tạo thuân lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Tường Tú

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.