Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Thứ Năm, 26/10/2017, 22:55 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Ngày 25/10, Sở TN&MT Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 3029/KH-STNMT về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Triển khai kịp thời việc thẩm định, phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Hướng dẫn các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Yêu cầu của Kế hoạch ban hành: Phổ biến những nội dung cơ bản trong công tác tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trong quản lý tài nguyên nước, khoáng sản cho các cán bộ và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ gồm các nội dung được dự kiến thực hiện: Phổ biến Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tập huấn Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

Tiến Nhất

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.