Thu tiền sử dụng biển

Thứ Tư, 21/09/2016, 14:07 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Tổ chức, cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được Nhà nước giao khu vực biển nhất định trên các vùng biển Việt Nam để khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Trái lại, các đối tượng trên phải thực hiện nghĩa vụ đóng tiền sử dụng khu vực biển cho Nhà nước.

Một khu vực biển chỉ được giao cho một đối tượng

Theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, khi giao khu vực biển cho cá nhân, tổ chức, các cơ quan Nhà nước phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Theo đó, việc giao biển phải bảo đảm sự quản lý tổng hợp, thống nhất, liên ngành, liên vùng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường biển; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững; Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp trong khu vực biển được giao; đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngoài ra, việc giao biển còn phải đảm bảo đảm phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển. Đặc biệt, một khu vực biển chỉ được giao cho một tổ chức, cá nhân.

Những nguyên tắc này vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa bảo đảm lợi ích của các cá, nhân tổ chức đầu tư vào biển, đồng thời, góp phần khai thác, sử dụng tài sản công một cách tiết kiệm, bền vững.

Bên cạnh những nguyên tắc trên, việc giao biển phải dựa vào các căn cứ như: Nhu cầu sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển của tổ chức, cá nhân; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, việc giao khu vực biển phải căn cứ vào quy hoạch ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quy luật tự nhiên, chức năng sử dụng của khu vực biển và yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

6 nhóm hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển

Theo Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-TNMT quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển, có 6 nhóm hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển, gồm: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu; Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện; Sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển; Sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến; Sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét; Các hoạt động sử dụng khu vực biển khác.

Cá nhân, tổ chức phải đóng tiền sử dụng biển. Ảnh: ST
Cá nhân, tổ chức phải đóng tiền sử dụng biển. Ảnh: ST

Ứng với mỗi nhóm hoạt động trên thì tiền sử dụng sẽ áp dụng theo các khung giá khác nhau. Cụ thể:

- Nhóm sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu khung giá áp dụng từ 3.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

- Nhóm sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện khung giá áp dụng từ 4.000.000đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

- Nhóm sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển khung giá áp dụng từ 5.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

- Nhóm sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khung giá áp dụng từ 6.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

-Nhóm sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét khung giá áp dụng là 7.500.000 đồng/ha/năm.

-Nhóm các hoạt động sử dụng khu vực biển khác khung giá áp dụng từ 3.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Nếu trong cùng một không gian biển có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển vào các hoạt động khác nhau thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện đối với từng tổ chức, cá nhân tương ứng với từng loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

Còn đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển sử dụng vào các hoạt động khác nhau thì việc thu tiền sử dụng khu vực biển được thực hiện tương ứng với từng loại hoạt động sử dụng khu vực biển.

H. Phúc

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.