Ba hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu TNMT biển, hải đảo

Thứ Năm, 29/09/2016, 20:52 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2016.

Theo đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, lưu trữ lâu dài, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm thuận tiện cho khai thác và sử dụng, tạo thuận lợi cho các hoạt động trên môi trường mạng.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do mình được giao xây dựng.

Việc thu thập dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành và phải tuân thủ đúng các quy định, quy trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thông tư nêu rõ, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phải tuân theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sau: 1- Thông qua mạng chuyên dùng; qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu; 2- Thông qua hình thức hợp đồng; 3- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu.

Thông tư cũng quy định, danh mục dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh có biển.

Danh mục dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là danh sách dữ liệu kèm theo chỉ dẫn về phương thức tiếp cận, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, nơi lưu trữ dữ liệu.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.