Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: Tôn trọng ý dân

Thứ Tư, 29/06/2016, 17:25 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Bắt đầu từ 1/7/2016, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực. Đó cũng là ngày, vai trò của người dân trong công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được nâng cao.

Quy trình chặt chẽ

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân theo các nguyên tắc như: Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

Đồng thời, phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

Ngoài ra, phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Tham vấn cộng đồng

Dựa trên những nguyên tắc chặt chẽ Luật định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Và, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển tổ chức lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Trong đó, quy trình lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có sự tham gia trực tiếp của người dân, cộng đồng nơi có biển. Sự tham gia này thể hiện thông qua việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan do các cơ quan chức năng thực hiện.

Cụ thể, Theo Điều 34, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải được lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan thông qua hình thức hội nghị, bằng văn bản, lấy ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển. Thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 45 ngày.

Sau đó, Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển.

Cuối cùng, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trước khi phê duyệt.

Ngoài ra, khi lập ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, các cơ quan chức năng cũng cần lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trước khi phê duyệt. Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển.

Sau khi tổng hợp ý kiến của cộng đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.Và, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

P.Oanh

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.