Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Chủ Nhật, 21/05/2017, 11:06 (GMT+7)
.

 

(TN&MT)Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam vừa  ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện  các giải pháp về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung  theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung, cơ chế hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể, các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả, tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng, khai thác; các công trình đã giao cho các đối tượng quản lý, vận hành nhưng chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho các đơn vị khác quản lý, vận hành chậm nhất đến ngày 30/6/2017.

Hồ chứa nước sạch Cà Giang
Hồ chứa nước sạch Cà Giang

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn theo phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân, học sinh tham gia bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.

Linh Nga

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.