Tây Ninh: Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững Tây Ninh: Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững
14:57 | 29/04/2017
(TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường cũng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tây Ninh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.