Quảng Nam: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về BĐKH cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, xã

Thứ Sáu, 26/12/2014, 18:01 (GMT+7)
.
(TN&MT) - Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ nhằm Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đang thực sự phát huy thế mạnh. Hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đã phê duyệt và ban hành kế hoạch hành động ứng phó BĐKH, qua đó đã thu được một số kết quả nhất định.
 
Tại Quảng Nam, đã ban hành kế hoạch hành động, triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó xác định nhiệm vụ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã là nhiệm vụ hàng đầu.
 
 Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và nội dung Chương trình này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động với ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
 
Phân định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền về xây dựng năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp.
 
Một đoạn kè biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) bị sóng đánh sạt lở trong mùa mưa bão
 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và ý thức tự giác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đưa ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường vào nội dung sinh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội, chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; xây dựng chuyên mục trên website của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường phát thanh trên sóng truyền hình Quảng Nam. Khuyến khích việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
 
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân.
 
Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải nhận định, bên cạnh việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu thì việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và ý thức tự giác bảo vệ tài nguyên, môi trường từ lãnh đạo đến người dân là vô cùng quan trọng.
 
 Hiện nay, cộng đồng dân cư trên địa bàn của tỉnh đã có khái niệm thế nào là BĐKH, cao hơn nữa, họ hiểu được mỗi người dân cần làm gì để thích ứng và tham gia tích cực vào hoạt động ứng phó với hiện tượng thiên nhiên này.
 
Ông Trần Đình Tùng – PCT UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của ngành, địa phương đã được các cấp, các ngành trong tỉnh lồng ghép trong điều kiện BĐKH, qua đó, năng lực của cán bộ quản lý đã được nâng cao.
 
Phạm Lê
 
 
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.