Thanh Hóa: Yêu cầu giải tỏa ngay các cơ sở khai thác, thu gom Bentonit trái phép Thanh Hóa: Yêu cầu giải tỏa ngay các cơ sở khai thác, thu gom Bentonit trái phép
14:56 | 18/01/2017
(TN&MT) – Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn giải tỏa ngay các cơ sở khai thác, thu gom tập kết khoáng sản sét Bentonits trái phép trên địa bàn mà Báo điện tử TN&MT nêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.